آنتی ازونانت یک ترکیب آلی است که باعث جلوگیری از آسیب گاز ازن به محصولات شده و معمولا در مواد پلاستیکی  مخصوصا صنایع لاستیک سازی به کار می رود. گاز ازن و نور خورشید مدام در حال آسیب زدن به پلیمرهای بدون محافظ هستند که باعث کاهش عمر مفید آنها می شود. برای جلوگیری از این اتفاق یا کاهش سرعت ضربه زدن به محصولات پلیمری در آنها از آنتی ازونانت استفاده می شود

آنتی ازونانت